พิมพ์
หมวด: งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฮิต: 80

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ได้ร่วมกิจกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"