Print
Category: ข้อมูลนักศึกษา
Hits: 789

ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

มีนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร ปวช. และเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (สายตรง)

2. นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.