โครงสร้างภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 

   

 

 

 

 

โครงสร้างภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

นางจิราภรณ์  พันทวี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0894220289

 

นางรุ่งเฉลา สอระสัน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0914243599

 

นางสาวนวรัตน์ เลิศสกุณี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0868735373

 

นายดนัย สาครขันธ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0837341599

 

นางอุมาพร  คงสมมาตร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0869076003

 

นางพิสมัย  เครือแดง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0872168433

 

นางมลิดา  สัตยาคุณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0981614211

 

นายศราวุธ  พันธ์รักษ์

ตำแหน่ง ครู

เบอร์โทรศัพท์ 0862342625