ห้องเรียน  6 ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ CNC 1 ห้อง

ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง

ห้องพักครู 1 ห้อง

ห้องน้ำรวม นักเรีน นักศึกษา 1 ห้อง