ข้อมูลครูทั้งหมด 223 คน

- ผู้บริหาร 5 คน

- ข้าราชการครู 90 คน

- ข้าราชการพลเรือน 2 คน

- มาช่วยราชการ 1 คน

- ลาศึกษาต่อ 1 คน

- ลูกจ้างประจำ 5 คน

- พนักงานราชการครู 9 คน

- พนักงานราชการทั่วไป 2 คน

- ครูอัตราจ้างชั่วคราว 55 คน

- ลูกจ้างชั่วคราว 53 คน

 

ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด 4,247 คน

- ชาย 3,553 คน

- หญิง 694 คน