พิมพ์
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
ฮิต: 216


นายแมน ประเสริฐ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางสาวกนกวรรณ ไชยกาฬสินธ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์