นายแมน ประเสริฐ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นางสาวกนกวรรณ ไชยกาฬสินธ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการงานประกันคุณภาพ