วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีะพื้นฐานและเทคโนโลยีเบื้องต้น  ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ปรัชญา

เคารพกติกา  รักษาคุณธรรม  ล้ำเลิศทักษะ  มีมานะอดทน