การจัดการศึกษา

ภาควิชาฯที่ปลูกฝังความรู้พื้นฐานของความเป็นช่าง   เกือบทุกสาขาวิชาช่าง ยกเว้นแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ในระดับปวช.1 และปวส.1(ม.6) รวมทั้งเจตคติ ความมีระเบียบวินัย  และความอดทน

 • วิชาที่จะต้องเรียน ในระดับ ปวช.1
  • รหัสวิชา 20100-1001         วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
  • รหัสวิชา 20100-1002         วิชา วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
  • รหัสวิชา 20100-1004         วิชา งานฝึกฝีมือ
 • วิชาที่จะต้องเรียน ในระดับ ปวส.1(ม.6)
  • รหัสวิชา 30100-0001         วิชา งานเทคนิคพื้นฐาน
  • รหัสวิชา 30100-0011         วิชา งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน
  • รหัสวิชา 30100-0002         วิชา เขียนแบบเทคนิค
  • รหัสวิชา 30100-0004         วิชา วัสดุช่าง
 • สาขาวิชาที่ต้องเวียนมาเรียน มีดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างโลหะการ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม

ตารางเรียนรวม  ภาคเรียนที่ 1 /2563