ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคพื้นฐาน

ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคพื้นฐาน  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เดิมไม่ได้เป็นแผนกวิชาช่าง เช่นในปัจจุบัน เพียงแต เป็นรายวิชาพื้นฐาน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และจัดการเรียนการสอนอยู่ภายใน แผนกช่างกลโรงงาน ต่อมาได้มีการเคลื่อนย้าย ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดังนี้ ่

ปี พ.ศ.2524
   
 - ได้ก่อตั้งแผนกช่างเทคนิค พื้นฐานขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2524 ของกรมอาชีวศึกษา โดยการตัดแยกออกจากช่างกลโรงงาน และอาศัย ด้านหลังของโรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงานเป็นที่ จัดทำการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2529

    -ได้ย้ายจากด้านหลังของ แผนกช่างกลโรงงาน มาจัดทำการเรียนการสอนที่ อาคารเก่าของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์หลังเดี่ยว (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคาร 5)

ปี พ.ศ. 2540

    - ได้ย้ายจากอาคาร แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์(ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน)  ไปยังอาคารภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ชั้น 3 จนถึงปัจจุบัน