สถานที่ตั้ง/ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
เลขที่ 460 อาคาร 3 (ชั้น 3 ช่างยนต์)  
ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 
Tel 043 711403 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.