แผนภูมิการบริหารงานหมวดวิชาสังคมศึกษา

 

 

รายชื่อครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

   

นางมลิดา  สัตยาคุณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0981614211

        

 

 นางอมรรัตน์  อัครสาร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0910572660

 

นางอัญชรี  บุดดี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ 0933628859

 

นางสาวทิตยาพร  พิมพะนิตย์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ 0842915598

 

นางสาวภัสภิชา  ดาวมาดรัศมี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ 0902786248

 

 

 

 

 

หมวดวิชาภาษาไทย