ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561

1. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม

2. ครูประจำการ จำนวน 3  คน

3. พนักงานราชการครู จำนวน   1  คน

4. ครูอัตราจ้าง จำนวน   3  คน

 

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562

1. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม

2. ครูประจำการ จำนวน 3  คน

3. พนักงานราชการครู จำนวน   1  คน

4. ครูอัตราจ้าง จำนวน   4  คน

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562

1. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม

2. ครูประจำการ จำนวน 3  คน

3. พนักงานราชการครู จำนวน   1  คน

4. ครูอัตราจ้าง จำนวน   4  คน