ประวัติของสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

พ.ศ.2506   เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงสาขาวิชาเครื่องกลช่างกลโรงงานและสาขาวิชาเครื่องกลช่างยนต์ดีเซล

พ.ศ.2520   เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล

พ.ศ.2541   เปิดสอนระดับ ปทส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง) 

พ.ศ.2558   เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนต์

พ.ศ.2561   เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
 

เป้าหมาย

          ผลิตนักเรียน นักศึกษา ออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ