ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเปิดสอนหลักสูตรทวิภาคีในระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)