Up

แผนการสอนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล
20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์
20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์
20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
20101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล
20101-2008 การขับรถยนต์
20101-2009 งานวัดละเอียดช่างยนต์
20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
20101-2102 งานจักรยานยนต์
20101-2104 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์
20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์
20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์
20101-2111 งานบริการรถยนต์
30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
30100-0104 นิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์
30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
 
 
Powered by Phoca Download