วิสัยทัศน์ 

     มุ่งมันจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

และยืดหยุ่นเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ได้มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม