พันธกิจ
  1.  ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยืดหยุ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น
  2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษา และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
  4. ทำวิจัย และพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน