Up

แผนการสอนภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

30101-0004 ไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล
30101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
30101-2101 งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
30101-2102 - งานไฟฟ้ายานยนต์
30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์
30101-2106 งานปรับแต่งเครื่องยนต์
30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
30101-2206 วิศวกรรมโรงต้นกำลัง
 
 
Powered by Phoca Download