Cart

วันเสาร์, 01 เมษายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2566

วันเสาร์, 01 เมษายน 2566
แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ