นายพรชัย ทองอินทร์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายวิทวัส หรัญรัตน์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ