นายศิวดล บุดทะสุ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นางขนิษฐา ไหลหาโคตร
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ


แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ