นายศิวดล บุดทะสุ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


นางขนิษฐา ไหลหาโคตร
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ


-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการงานประกันคุณภาพ