นางกรองมาศ บุญป้อง
หัวหน้างานความร่วมมือนางสาวสุวรรณี ทองจันทร์ฮาด
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือแผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ