นายธีระพล บุญธรรม
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวดวงอุมา โสภา
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจแผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ