นายธีระพล บุญธรรม
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวดวงอุมา โสภา
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการงานประกันคุณภาพ