Cart

วันอังคาร, 14 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ E-portfolio 2566

วันอังคาร, 14 มีนาคม 2566
แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ