นางปะกง เพชรมีแก้ว
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นางสาวกฤธพร ศรีรัง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


 

แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ