วันพุธที่ 26 มกราคม 2565  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ได้ร่วมกิจกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"

แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ