ปรัชญา

         วิชาการล้ำเลิศ  ทักษะก่อเกิด  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ มุ่งมั่นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะทางและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. , ปวส. , และทวิศึกษา และปริญญาตรีระบบทวิภาคี

         2. จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

         3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน

         4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีความประพฤติดีปฏิบัติตนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็น  คนเก่ง   คนดี   และมีความสุข

เป้าหมาย

         1. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

         2. นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

         3. นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีรู้ตามระดับมาตรฐานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญและเชื่อมั่นในวิชาชีพ

         4. นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมได้อย่างดี มีความสุข มีความประพฤติดีปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

         ทักษะดี   มีวินัย   ใส่ใจบริการ

เอกลัษณ์

         พัฒนางานอาชีพช่าง  ก้าวสู่ช่างมืออาชีพ