ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ (ช่างเชื่อมโลหะ)   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 460 ต.ตลาด อ.เมือง

จ.มหาสารคาม ได้เปิดทำการสอนเมื่อปี 2516 จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนในระดับ ปวช. ,ปวส. และระดับ

ปริญญาตรี (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม ปัจจุบันมี นักเรียน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 147  คน 

จำนวนครู-อาจารย์ ๑๑ คน