ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เลขที่ 460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 043-711403 ต่อ 126

ปรัชญา

         วิชาการล้ำเลิศ  ทักษะก่อเกิด  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ มุ่งมั่นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะทางและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่

พันธกิจ

         1. จัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. , ปวส. และทวิศึกษา และปริญญาตรี ระบบทวิภาคี

         2. จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

         3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน

         4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีความประพฤติดีปฏิบัติตนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็น  คนเก่ง   คนดี   และมีความสุข

เป้าหมาย

         1. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

         2. นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

         3. นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีรู้ตามระดับมาตรฐานวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญและเชื่อมั่นในวิชาชีพ

         4. นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมได้อย่างดี มีความสุข มีความประพฤติดีปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

         ทักษะดี   มีวินัย   ใส่ใจบริการ

เอกลัษณ์

         พัฒนางานอาชีพช่าง  ก้าวสู่ช่างมืออาชีพ

ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ (ช่างเชื่อมโลหะ)   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 460 ต.ตลาด อ.เมือง

จ.มหาสารคาม ได้เปิดทำการสอนเมื่อปี 2516 จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนในระดับ ปวช. ,ปวส. และระดับ

ปริญญาตรี (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม ปัจจุบันมี นักเรียน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 147  คน 

จำนวนครู-อาจารย์ ๑๑ คน

ทวิภาคี

ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการเปิดสอนระดับ

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

          หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

 

พัฒนานักเรียน

บ่มเพาะ

460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 043-711403 ต่อ 126

http://www.weldingmk.org/web