ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

เลขที่ 460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร 043-711403 ต่อ 126