ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการเปิดสอนระดับ

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

          หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต