ประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมและการวิจัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชา  ดังนี้

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยืดหยุ่น โดยร่วมมือกับ หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น

2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร

4. วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอนและการ บริการสังคม