ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

โทรศัพท์ :  043711403  ต่อ  127