สรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1ddml9JOqUrsBZEiWIU4IkEhih8fZED6x?usp=sharing

หลักสูตร ปวช. และ ปวส.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

https://drive.google.com/drive/folders/1OywRZ9Y9ERI5XvQgsO46opKXl6550np1?usp=sharing

หมวดหมู่รอง