ลำดับ

ที่

การจัดพื้นที่ จำนวนห้อง

พื้นที่แต่ละห้อง

(ตารางเมตร)

ความเพียงพอ

คิดเป็นร้อยละ

1 พื้นที่ฝึกปฏิบัติในโรงงาน 1 400 16
2 ห้องเรียนทฤษฎี 17 100 4
3 ศูนย์วิทยบริการ มุมห้องสมุด มุมค้นคว้า 2 50 2
4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 100 4
5 ห้องเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ์ 1 50 2
6 พื้นที่จัดแสดงผลงาน / นิทรรศการ 1 200 8
7 ห้องจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 1 100 4