ปีการศึกษา 2563  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  มีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 592 คน  ดังนี้

หลักสูตร/ สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น   จำนวน (คน)  
ประเภทวิชา       ชาย หญิง รวม
             
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 90 7 97
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 83 5 88
  ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 79 5 84
    รวม ระดับ ปวช. 252 17 269
             
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 158 5 163
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 147 13 160
    รวม ระดับ ปวส. 305 18 323
     รวมทั้งสิ้น (ปวช. และ ปวส.) 557 35 592