ปีการศึกษา 2562  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  มีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 518 คน  ดังนี้

หลักสูตร/ สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น   จำนวน (คน)  
ประเภทวิชา       ชาย หญิง รวม
             
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 83 5 88
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 61 5 66
  ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 55 6 61
    รวม ระดับ ปวช. 199 16 215
             
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 144 13 157
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 139 7 146
    รวม ระดับ ปวส. 283 20 303
      รวมทั้งสิ้น 482 36 518

ปีการศึกษา 2561  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  มีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 417 คน  ดังนี้

หลักสูตร/ สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น   จำนวน (คน)  
ประเภทวิชา       ชาย หญิง รวม
             
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1 81 5 86
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 2 59 6 65
  ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. 3 46 4 50
    รวม ระดับ ปวช. 186 15 201
             
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวส. 1 171 7 178
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2 132 6 138
    รวม ระดับ ปวส. 203 13 216
      รวมทั้งสิ้น 389 28 417