ปีการศึกษา 2564  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  มีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 648 คน  ดังนี้