ปีการศึกษา 2563  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 23 คน  ดังนี้