ปีการศึกษา 2564  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 23 คน  ดังนี้