ปีการศึกษา 2562  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 22 คน  ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
  ข้าราชการครู      
1 นายสุริยะ ภัทรพงศ์สินธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นายประเสริฐ สอระสัน ครู ชำนาญการพิเศษ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
3 นายเฉลิมชัย ร่วมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
4 นายจรูญ ปะวะโข ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
5 นางกรองมาศ บุญป้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
6 นายสมชาย จันทร์หอม ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
7 นายทองสุก ชินกร ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
8 ว่าที่ ร.ท.ปินส์ สุขศีล ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายปิยะ ราชพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตฯ
10 นายเดชา พัฒนประสิทธิ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ วศ.ม.วิศวกรรมการวัดคุม
11 นายปกรณ์กิตต์ พานิชย์กรกุล ครู ชำนาญการ ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา
12 นายเสถียรพงษ์ ชาแท่น ครู ชำนาญการ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
13 นายพิสิษฐ์ คชสาร ครู ชำนาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
14 ว่าที่ ร.อ.เอกวิทย์ หนูห่วง ครู ชำนาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
15 นายประชารัฐ สาระวิเศษ ครู ชำนาญการ ค.ม.การบริหารการศึกษา
16 นายอภิศักดิ์ เหล่าสะพาน ครู ชำนาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
17 นายศิวดล บุดทะสุ ครู ชำนาญการ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
18 นายประยูร กองพา ครู - ค.อ.ม.ไฟฟ้า
19 ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต มวยดี ครู - ค.อ.ม.ไฟฟ้า
  ครูอัตราจ้าง      
20 ว่าที่ ร.ต.ภานุรุจ วงษ์แก้ว ครู - ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
21 นายวุฒิศักดิ์ นาสมยนต์ ครู - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
22 นายพนัสพงศ์ ประสพศิลป์ ครู - ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2561  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 22 คน  ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
  ข้าราชการครู      
1 นายสุริยะ ภัทรพงศ์สินธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
2 นายประเสริฐ สอระสัน ครู ชำนาญการพิเศษ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
3 นายเฉลิมชัย ร่วมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
4 นายจรูญ ปะวะโข ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
5 นางกรองมาศ บุญป้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
6 นายสมชาย จันทร์หอม ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
7 นายทองสุก ชินกร ครู ชำนาญการพิเศษ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
8 ว่าที่ ร.ท.ปินส์ สุขศีล ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายปิยะ ราชพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตฯ
10 นายปกรณ์กิตต์ พานิชย์กรกุล ครู ชำนาญการ ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา
11 นายเสถียรพงษ์ ชาแท่น ครู ชำนาญการ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
12 นายพิสิษฐ์ คชสาร ครู ชำนาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
13 นายเดชา พัฒนประสิทธิ์ชัย ครู ชำนาญการ วศ.ม.วิศวกรรมการวัดคุม
14 ว่าที่ ร.อ.เอกวิทย์ หนูห่วง ครู ชำนาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
15 นายประชารัฐ สาระวิเศษ ครู ชำนาญการ ค.ม.การบริหารการศึกษา
16 นายอภิศักดิ์ เหล่าสะพาน ครู ชำนาญการ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
17 นายศิวดล บุดทะสุ ครู - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
18 นายประยูร กองพา ครู - ค.อ.ม.ไฟฟ้า
19 ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต มวยดี ครู - ค.อ.ม.ไฟฟ้า
  ครูอัตราจ้าง      
20 ว่าที่ ร.ต.ภานุรุจ วงษ์แก้ว ครู - ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
21 นายวุฒิศักดิ์ นาสมยนต์ ครู - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
22 นายพนัสพงศ์ ประสพศิลป์ ครู - ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า