ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

https://drive.google.com/drive/folders/1b0tErkJaQF-Bd-Gv-QU_aRrYe4qlOH6o?usp=sharing