มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม