พ.ศ. 2522 - เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2527 - เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2541 - เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  วิชาเอกเทคนิคไฟฟ้า
พ.ศ. 2557 - เปิดสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)