มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561

----------------------------------------------------------

          มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ และมาตรฐาน

ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

          มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน จำนวน 9 ด้าน ดังนี้ คือ

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

     การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 

มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม

จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้               

     1.1 ด้านความรู้          

         ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

     1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้           

         ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ

ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี          

     1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์           

         ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี

ภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ

และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน

ที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็น การประเมิน ดังนี้ 

     2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา          

         สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ

สถานประกอบการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         

     2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา        

         สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ

วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน

และวัยทํางาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน

กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์     

     2.3 ด้านการบริหารจัดการ        

         สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ

งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

     2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ        

         สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ

ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษาและ ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน

สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ

จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

     3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

         สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้         

     3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

         สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

โดย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน