ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

มีนักศึกษา ระดับ ปวช. ที่เรียนสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. นักเรียนที่จบ ม.3 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช.

2. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรทวิศึกษา