ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

มีนักศึกษาหลักสูตร ป.ตรี (ทล.บ) ที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน