เกณฑ์ประกันคุณภาพ

เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561 (5 ด้าน 25 ข้อ)

 

 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

          1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

          1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

          1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

          1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

          1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

          1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

          1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

          1.8 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา

 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     

          2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

              2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

              2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

                    ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

          2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

              2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

              2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

                    และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา/ภาควิชา

          3.1 ครูผู้สอน

              3.1.1 การจัดการเรียนการสอน

              3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

              3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

              3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

              3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม

          4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

          4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

          4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน

          5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

          5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

          5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

          5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

          5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน