เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

 

พันธกิจ: ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์