ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 

ผลการทดสอบ V-NET ของภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 

ปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

มีนักศึกษาหลักสูตร ป.ตรี (ทล.บ) ที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องเรียน