Up

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายงานผลการประเมินภายนอก รอบที่ 4 ฉบับสมบูรณ์
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา2560
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา2561
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา2562
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา2563
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2564
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทค
มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม2561
 
 
Powered by Phoca Download
แผนผังผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
-- ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ --
โครงการงานประกันคุณภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ